Regulamin

Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego Szpulki, dostępnego pod adresem http://szpulki.pl/ jest firma Szpulki Joanna Ignaszak-Kłosowska, ul. Działowskiego 10b/26, 87-100 Toruń - zwana dalej „Szpulki”, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIP: 9562177814, REGON: 220700477


Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:

 • e-mail: pracowniaszpulki@gmail.com
 • adres miejscowy do doręczeń: Szpulki, ul. Działowskiego 10b/26, 87-100 Toruń.


§1 Definicje


Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa, a także adres korespondencyjny, przez który rozumie się ulicę, numer budynku, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy, a także numer lokalu. Gdy dana miejscowość nie posiada ulic, możliwe jest podanie jedynie nazwy miejscowości, numeru budynku i lokalu, kodu pocztowego oraz miejscowości.


Adres reklamacyjny dla sklepu internetowego Szpulki:


Szpulki, ul. Działowskiego 10b/26, 87-100 Toruń.


Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://szpulki.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.


Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówiony produkt jest szyty, kompletowany, a następnie wydany przewoźnikowi w celu dostarczenia na wskazany przez Klienta adres pocztowy; nie obejmuje on czasu dostawy (czasu między wydaniem produktu przez Sprzedającego przewoźnikowi, a jego wydaniem Klientowi).


Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, znajdująca się w cenniku dostaw znajdującym pod adresem internetowym: http://szpulki.pl/strona/dostawa


Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ze zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


Dzień́ roboczy – jeden dzień́ od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ze zmianami.


Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.


Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.


Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.


Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, wymienioną pod adresem http://szpulki.pl/strona/platnosci.


Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ze zmianami.


Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).


Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące podstawą do zawarcia umowy.


Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem szpulki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.


Sprzedający:

Szpulki Joanna Ignaszak-Kłosowska

ul. Działowskiego 10b/26,

87-100 Toruń.


KONTO BANKOWE: BZ WBK 03 1090 1506 0000 0001 3352 8675.


Umowa – umowa, zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.


Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.§2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym warunki składania zamówienia, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedającego.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.


2. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem Rzeczypospolitej, właściwym dla siedziby Sprzedającego oraz niniejszym Regulaminem.


4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5. W celu korzystania ze sklepu internetowego i realizacji zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

 


§3 Zawarcie umowy i realizacja


1. Szpulki prowadzi sprzedaż produktów w Internecie. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

2. Klient może składać́ zamówienie za pomocą̨ formularza zamówień́ dostępnego w Sklepie lub kontaktując się̨ ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e¬mail: pracowniaszpulki@gmail.com


3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pomocą̨ formularza zamówień́ przez całą dobę̨ 7 dni w tygodniu. Ich realizacja odbywa się w dni robocze.


4. Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmowane są̨ w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00.


5. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą̨ realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, w którym zamówienie zostało złożone.


6. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą̨ formularza zamówień́ dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać́ następujące czynności:

 • w przypadku zakupu produktu dostępnego w zakładce TOREBKI

- wybrać́ produkt oraz użyć́ przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

- przejść́ do Koszyka i wybrać́ sposób płatności oraz dostawy,

- zaakceptować́ niniejszy Regulamin oraz oświadczenie dostępne pod formularzem zamówień́,

- przycisku „PRZEJDŹ DALEJ” oraz uzupełnić́ dane osobowe,

- na koniec użyć́ przycisku „ZAMAWIAM”.

 • w przypadku zakupu produktu dostępnego w zakładce INDYWIDUALNE DOPASOWANIE:

- wybrać́ produkt oraz użyć́ przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

- przejść́ do Koszyka i wybrać́ sposób płatności oraz dostawy,

- w komentarzu do zamówienia dodać informację o rodzaju materiału, wybranym kolorze, z którego produkt ma być wykonany oraz sugestiach co do sposobu jego wykonania,

- zaakceptować́ niniejszy Regulamin oraz oświadczenie dostępne pod formularzem zamówień́,

- użyć́ przycisku „PRZEJDŹ DALEJ” oraz uzupełnić́ dane osobowe obejmujące: na koniec użyć́ przycisku „ZAMAWIAM”.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość́ e¬mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. terminu dostawy zamówionego produktu.


8. Za zamówione towary Kupujący płaci:

 • przelewem bankowym na konto - numer rachunku w walucie PLN: BZ WBK 03109015060000000133528675.
  Realizacja zamówienia następuje, gdy na koncie Sklepu zostanie zarejestrowane potwierdzenie wpływu należnej kwoty;

 • korzystając z systemów płatności online dostępnych w sklepie internetowym (płatności Shoplo). Wpływ należnej kwoty w tych systemach rejestrowany jest natychmiastowo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;

 • gotówką – w przypadku odbioru zamówienia w Pracowni lub dla dostawy z opcją za pobraniem.

9. Potwierdzeniem zakupu jest dowód zakupu przesłany wraz z zamówionym produktem, lub otrzymany w momencie płatności w Pracowni.


10. Czas realizacji produktu wynosi maksymalnie 20 dni roboczych, licząc od dnia roboczego następującego po sfinalizowaniu płatności i ustaleniu wszystkich szczegółów związanych z zamówieniem – tj. przede wszystkim materiału z którego ma być wykonany produkt. Obejmuje on uszycie i skompletowanie produktu.


11. W przypadku kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem, należy wysłać wiadomość mailową na adres pracowniaszpulki@gmail.com, z podaniem indywidualnego numer zamówienia.


12. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, czy to na skutek niedostępności części materiałów koniecznych do jego realizacji lub opóźnień wynikających z innych przyczyn, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, z opóźnieniem czy w całości anulowane. W przypadku zmiany składu zamówienia lub jego anulowania, Szpulki niezwłocznie dokonuje zwrotu odpowiednio części lub całości zapłaconej przez Kupującego kwoty.


13. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia, poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.


§4 Ceny


1. Przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W momencie opłacenia przez Kupującego kwoty należnej za złożone przez niego zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym, a Kupującym.


2. Przedmiotem umowy jest towar wyszczególniony w zamówieniu.


3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.


4. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.


5. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


 

§5 Wysyłka


1. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, DPD, INPOST.


3. Przesyłki na terenie Polski kosztują odpowiednio:


       Czas realizacji                  Płatność z góry                

Pocztex48, DPD                1- 2 dni robocze                     15 zł       

Paczkomaty INPOST          1-4 dni robocze                      12 zł

 

i koszt jest każdorazowo wliczany do kwoty należnej za zamówienie, jeżeli była wybrana opcja wysyłki.


4. Jeżeli w momencie odbioru paczki od pośrednika Poczty Polskiej Kupujący stwierdzi uszkodzenia opakowania lub/oraz towaru, przysługuje mu prawo do odmowy odbioru przesyłki od pośrednika – Kupujący nie może zostać przymuszony do zaakceptowania i przyjęcia takiej paczki przez pośrednika.


5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Kupującego adres pocztowy.


6. W paczce z zamówionym produktem znajduje się dodatkowa informacja o zasadach użytkowania i konserwacji dostarczonego towaru, z którą Kupujący powinien zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania towaru.

 


§6 Prawo do odstąpienia od umowy


1. W przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem zakładki „TOREBKI” (http://szpulki.pl/kategoria/od-reki) Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Prawa konsumenckiego, w przypadku produktów zamówionych w sklepie Szpulki w zakładce „INDYWIDUALNE DOPASOWANIE” (http://szpulki.pl/kategoria/torebki), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby - przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 


§7 Postępowanie reklamacyjne


1. Do zamówionego towaru dołączany jest Dowód Zakupu, stanowiący podstawę przyjęcia reklamacji.


2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad i odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność́ produktu z umową sprzedaży w zakresie   określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie produkty objęte są standardową w polskim prawie rękojmią na produkty konsumpcyjne. Zapewnia to podstawę do reklamacji w przypadku wadliwego wykonania produktu przez 2 lata od zakupu towaru.


3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, czy niezgodność produktu ze złożonym zamówieniem lub też wady ujawnią się w trakcie normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, powinien zgłosić ten fakt na adres reklamacyjny (określony w §1 niniejszego Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pracowniaszpulki@gmail.com.


4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z towarem,


5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


10.W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.


11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.


12.W przypadku zakupu produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia produktu Konsumentowi, domniemywa się̨, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


13.Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.


14. Na odwzorowanie kolorów materiałów w na stronie internetowej mogą mieć wpływ indywidualne ustawienia monitora i parametry kart graficznych, stąd ewentualne różnice pomiędzy wyświetlanymi kolorami i rzeczywistymi odcieniami materiałów wykorzystanych w zamówieniu nie stanowią podstawy do reklamacji.


15. Formularz reklamacji produktu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


 

§8  Ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

  2. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia, czy newsletterze w sklepie internetowym Szpulki, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922), raz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
  Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

  2. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Jednocześnie, na potrzeby dostarczenia przesyłki, Kupujący zgadza się na przekazanie jego danych firmie kurierskiej.

  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem http://szpulki.pl/strona/polityka_prywatnosci

  §9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.


  2. Postanowienia regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku wystąpienia niezgodności z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień regulaminu.


  3. O zmianach regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.


  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Szpulki będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


   

  Załączniki:

  1. Formularz odstąpienia od umowy w Sklepie Odstąpienie
  2. Formularz reklamacji produktu w Sklepie Reklamacja